د مالي او بانکي ډيپارټمنټ د تطبیقی پلان د کلنی څارني راپور